55 - Geri's Apology Coach. Elton awarded; Drag on TV; Homosexual mist; LGBT Life coach.

55 - Geri's Apology Coach. Elton awarded; Drag on TV; Homosexual mist; LGBT Life coach.